INLEIDING

De vennootschap BIKC bvba werd door de RACB Sport aangeduid als organisator en promotor van het « Belgian Indoor Karting Championship » (hierna: «het kampioenschap»).

Het kampioenschap kroont één rijder tot Belgisch Indoorkartingkampioen BIKC in elk van de volgende categorieën :

-Masters

Lite (meer dan 16 jaar, 85 Kg)

F40 (meer dan 39 jaar, 85 Kg)

Heavy (100 Kg)

Junior (vanaf 10 tem 15 jaar – 65 Kg)

Het kampioenshap loopt onder het Sportreglement van de RACB, dit Sportreglement en de Bijzondere Reglementen per wedstrijd.

TOEPASSING

 • Er zal steeds van de originele Franse versie van dit Sportreglement uitgegaan worden bij eventuele geschillen in verband met de interpretatie ervan. Titels en hoofdingen in dit document zijn er alleen voor de duidelijkheid, en maken geen deel uit van het Sportreglement.
 • Dit reglement is van toepassing vanaf 15 April 2019, en vervangt alle vorige versies van het Algemeen reglement BIKC

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Alle rijders, deelnemers en officials, betrokken bij het kampioenschap, verplichten zich ertoe, in eigen naam, alle bepalingen, toevoegingen en/of wijzigingen van het RACBSportreglement,dit Sportreglement, en de Bijzondere Reglementen en hun bijlagen op te volgen en na te leven.

VERGUNNINGEN

 • Alle rijders moeten houder zijn van een « Karting indoor and leasure pass » of van om het even welke andere geldige rijdersvergunning. De RACB Sport-vergunning kan bekomen worden via www.racb.com.
  Rijders die een vergunning hebben van een andere ASN, moeten hiervan ook een schriftelijke hebben.

WEDSTRIJDEN VAN HET KAMPIOENSCHAP

 • Elke wedstrijd zal het statuut van ‘nationale’ wedstrijd dragen.
 • De Kampioenschap 2019 zal via één wedstrijden (Race) gebeuren :
 • « Belgian Indoor Karting Championship (BIKC) 2019 » :

Dit jaar zal de BIKC kampioenshap op één dag gebeuren (Titels/Prizes zullen dan  na de wedstrijdt aan de winaars verdeeld).

Tijdens Zondag 29 September 2019 (Wavre Indoor Karting).

Het wedstrijd verdeeld zich in vier (4) Races, waarvan één van de vier niet in aanmerking voor eind resultaat zal komen (vrij keuze van de piloten). Dus enkel drie (3) Races zullen tellen.

NIEUW : Enkel Junior categorie zal samen met hunn eigen categorie rijden .

 • Masters categorieen rijden allemaal te samen (cft. Bijzonder reglement; new race concept)
 • In 2019 is het maximum aantal proeven voor het kampioenschap bepaald op 1 “Race”

De kalender met de proeven tellend voor het kampioenschap is als volgt :

Wavre Indoor Karting Wavre 29/09/2019 (Zondag)

KLASSEN

Rijders kunnen zich inschrijven in de volgende klassen :

Minimum Gewicht Minimum Leeftijd Maximale leeftijd LEST Maximum
Master Lite 85 kg 16 jaar 35 Kg
F40 85 kg 39 jaar 35 kg
Heavy 100 kg 16 jaar  10 kg
Junior 65 kg 10 jaar 15 jaar 30 kg

 

TITELS IN HET BELGIAN INDOOR KARTING CHAMPIONSHIP

 • Titles

De Titles van elke categorien zullen op 29/09/2019 bekend zijn.

 • Volgende barema’s worden gehanteerd voor het berekenen van de resultaten per « Qualification Race »:
Position / Race
1 50
2 44
3 40
4 36
5 33
6 27
7 25
8 23
9 21
10 19
11 17
12 15
13 13
14 11
15 9
16 7
17 5
18 3
19 1

*Rijders die de snelste rondetijd neerzetten per wedstrijd een (1) extra punt.

 • Prijsuitrijking

De rijders die een eerste plaats behalen in één van de categorieën van het kampioenschap,moeten verplicht aanwezig zijn op de prijsuitrijking van de RACB Awards.

EX AEQUO

Indien meerdere rijders het seizoen beeindingen met evenveel punten (ex-aequo), zal de hoogste plaats in het kampioenschap toegekend worden aan:

 1. Wie het meeste eerste plaatsen behaalde,
 2. Indien het aantal eerste plaatsen identiek is, aan wie het meeste tweede plaatsenbehaalde,
 3. Indien het aantal tweede plaatsen identiek is, aan wie het meeste derde plaatsen behaalde, en zo verder tot er een winnaar kan aangeduid worden.

Indien deze procedure geen winnaar kan bepalen, zal de RACB Sport een winnaar benoemen aan de hand van een ander toepasselijk criterium.

ORGANISATIE VAN DE PROEVEN

De organisator of de promotor moet alle nodige informatie voor de opmaak van een Bijzonder Reglement aanleveren, minstens 7 dagen voor het begin van de proef.

VERZEKERING

 • De organisator en de promotor moeten ervoor zorgen dat alle deelnemers gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 • De rijders die deelnemen aan een proef zijn geen ‘derden’ ten opzichte van elkaar.

OFFICIALS

 • De volgende officials, die assistenten kunnen hebben, worden aangeduid door de RACB Sport.

Een koersdirecteur (wedstrijdleider)

Een waarnemer,

 • De veiligheidsverantwoordelijke van de bezochte piste zal moeten werken in overleg met de koersdirecteur.
 • De koersdirecteur en de waarnemer moeten beschikbaar zijn van bij aanvang van de proef.

INSCHRIJVING

Inschrijving naar BIKC 2019 zal op één manieren gebeuren :

Aankoop van een ticket naar de “BIKC 2019” rechstreeks via ons internet site www.bikc.be (via online payment).

De rijder moet bij zijn inschrijving aanduiden in welke klasse hij/zij wil deelnemen.

Voor het BIKC wordt een rijder aanzien als deelnemer.

Elke inschrijving houdt in dat de deelnemer dit reglement en zijn bijlagen gelezen en begrepen heeft, en zich er voor zichzelf en iedereen die aan zijn deelname verbonden is toe verbindt om het na te leven.

Het BIKC zal voor aanvang van elke proef een voorlopige deelnemerslijst bekendmaken.

Indien, volgens het BIKC of de RACB Sport, het gedrag van een rijder of van iemand

verbonden aan zijn/haar deelname, niet overeenstemt met de normen en waarden van het

kampioenschap, of schaadt aan het imago van het BIKC, de RACB Sport of één van hun partners, kan deze uitgesloten worden.

 • Er wordt geen terugbetaling geboden aan piloten die gediskwalificeerd worden.
 • Terugbetaling (Participatie piloot) zal vanaf 01/09/2019 niet meer mogelijk zijn.

INSCTRUCTIES EN MEDEDELINGEN AAN DE RIJDERS

 • De koersdirecteur en de observator van de RACB Sport kunnen instructies geven aan de hand van bijlagen.
 • Alle resultaten, klassementen, beslissingen en bijlagen zullen uithangen op het officiële informatiebord.
 • Elke rechtstreeks naar een rijder gerichte beslissing of mededeling zal voor ontvangst moeten ondertekend worden.

INCIDENTEN

 • De term “incident” heeft betrekking op een feit of een reeks feiten, waarbij één of meerdere rijders betrokken zijn, of een actie van een rijder, gemeld aan de koersdirecteur, waardoor :
 • het stilleggen van een oefensessie (vrije of kwalificatiesessie) of het opschorten van een wedstrijd veroorzaakt wordt ;
 • men in strijd is met huidig Sportreglement of met een ander reglement dat van toepassing is ;
 • een valse start van één of meerdere karts veroorzaakt wordt ;
 • een vermijdbare aanrijding veroorzaakt wordt ;
 • een rijder buiten de piste raakt;
 • een voordeel verkregen wordt door het niet volgen van het parcours ;
 • een correcte inhaalbeweging op onrechtmatige manier verhinderd wordt ;
 • een andere rijder op onrechtmatige manier gehinderd word tijdens een inhaalbeweging ;
 • een onsportief gedrag tijdens de competitie blijkt.
 • Het is aan de Koersdirecteur om te beslissen of één of meerdere rijders, betrokken in een incident, gestraft moeten worden.
 • Indien een rijder betrokken raakt in een botsing of een incident, en hij/zij daar door de Koersdirecteur of de verantwoordelijke Relatie Deelnemers binnen de dertig minuten na het einde van de wedstrijd van op de hoogte gebracht is, mag hij/zij het complex niet verlaten zonder de toestemming van de koersdirecteur.
 • De Koersdirecteur kan één of meerdere van de volgende drie straffen tegelijk opleggen ter vervanging van eender welke andere straf aan iedere rijder die betrokken is bij een incident.
 1. Een ‘Drive Through’ (=doortocht via een vertragingspiste). De Drive Throughprocedure zal uitgelegd worden in het Bijzonder Reglement en bevestigd tijdens de briefing.
 2. Een ‘Stop & Go’. De Stop & Go-procedure en de juiste plaats van de strafzone zal beschreven worden in het Bijzonder Reglement en bevestigd tijdens de briefing.
 3. Een straf in aantal plaatsen op de startgrid van de volgende wedstrijd van de betrokken rijder.

Wanneer een kart bestraft wordt met een «Drive Through» of «Stop & Go», zal er een

bord «Drive Through» of «Stop & Go» getoond worden tegelijk met het nummer van de kart die de straf moet ondergaan.

 • Indien de Drive-Through of de Stop&Go niet kunnen of nog niet uitgevoerd zijn voor het einde van de wedstrijd, zullen deze straffen omgezet worden naar tijdsstraffen. (zie Bijzonder Reglement).
 • Voor alle andere ongeregeldheden, of voor elk onsportief gedrag, zelfs buiten de oefenritten of de wedstrijden, of voor inbreuken die niet voorzien zijn in dit reglement, zal de koersdirecteur de straf bepalen.

KLACHTEN EN BEROEP

 • Klachten moeten bij de koersdirecteur ingediend worden volgens de voorwaarden van het nationaal Sportreglement.
 • Beroep tegen een beslissing van de koersdirecteur moeten bij de koersdirecteur ingediend worden volgens de voorwaarden van het nationaal Sportreglement.

BESTRAFFINGEN

Bestraffingen:

 • De koersdirecteur kan alle bestraffingen opleggen die voorzien zijn in het reglement bovenop of ter vervanging van deze voorzien door het nationaal Sportreglement.
 • Elke rijder die 3 berispingen gekregen heeft, waarvan minstens 2 voor rij-inbreuken, zal bij zijn/haar derde berisping een straf van 10 plaatsen op de startgrid van zijn/haar volgende wedstrijd krijgen.

TIJDSWAARNEMING

De promotor verzekert zich ervan dat de organisator over een tijdswaarnemingssysteem

TIJDSWAARNEMING

 • De promotor verzekert zich ervan dat de organisator over een

AANTAL TOEGELATEN KARTS

20 karts / Race @ Wavre Indoor Karting

ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Bij elke proef zal de organisator, de promotor, de koersdirecteur of ieder ander official aangeduid door de RACB Sport de vergunningen controleren. Een lijst met de rijders

toegelaten tot de proef zal uitgehangen worden op het einde van de administratieve

contrôle.

Waar en wanneer deze administratieve contrôle plaats vindt, wordt beschreven in het Bijzonder Reglement van de proef.

KARTS

De karts die gebruikt worden mogen in geen geval aangepast worden.

De karts worden toegewezen per lottrekking voor elke wedstrijd. Een rijder mag echter

nooit twee maal met dezelfde kart rijden tijdens de 4 plaatsingswedstrijden.

De lijst met toegewezen karts zal uithangen op het officiële informatiebord.

WEGING

Op elk moment kan, op vraag van de koersdirecteur, het minimumgewicht van elke rijder gecontroleerd worden.

De weegschaal staat op de aangeduide plaats steeds ter beschikking van de rijders.

Het minimumgewicht is het gewicht van de rijder met zijn uitrusting en het ballastgewicht dat hij in de kart meeneemt.

Het minimumgewicht per klasse is bepaald in artikel 12.

PIT LANE

Alleen rijders op weg naar en tijdens hun wedstrijd mogen zich in de pitlane bevinden.

BRIEFING

De koersdirecteur houdt één of meerdere briefings vóór de eerste sessie. Het juiste uur en de plaats worden meegedeeld in het Bijzonder Reglement.

Alle rijders moeten gedurende de hele briefing aanwezig zijn, en persoonlijk de aanwezigheidslijst ondertekenen. In geval van afwezigheid zal de betrokken rijderuitgesloten worden van de meeting.

KWALIFICATIERITTEN

Voor elke plaatsingswedstrijd wordt er een kwalificatiesessie gehouden. De duur van deze sessie wordt meegedeeld in het Bijzonder Reglement.

De « Short Cut », indien van toepassing, mag dan niet genomen worden.

STARTGRID VAN DE PLAATSINSWEDSTRIJD Q1/Q2/Q3/Q4

Voor de eerste plaatsingswedstrijd wordt er een kwalificatiesessie gehouden. De duur van deze sessie wordt meegedeeld in het Bijzonder Reglement.

De « Short Cut », indien van toepassing, mag dan niet genomen worden.

START PROCEDURE

Cfr. Bijzonder regelement van de Wedstrijd.

WEDSTRIJDEN

De duur van de wedstrijden zal beschreven worden in het Bijzonder Reglement van deproef.

Indien van toepassing, kan een « short cut » ingebouwd worden in het parcours. Deze wordt afgebakend door twee witte lijnen. Als de witte lijn overschreden wordt, beschouwen we dit als een genomen « short cut ». De « short cut » mag slechts één maal per plaatsingswedstrijd of in de finale genomen worden, en nooit tijdens de eerste ronde. Rijders die de « short cut » niet nemen hebben voorrang.

WEBSTRIJDKLASSEMENT

De winnaar van elke wedstrijd is hij/zij die de grootste afstand heeft afgelegd in de opgegeven tijdspanne.

Het officieel klassement wordt uitgehangen na elke wedstrijd. Deze resultaten zijn de enige resultaten onderhevig aan eventuele wijzigingen aan de hand van dit reglement.

Start typing and press Enter to search